Vi har opdaget du bruger
Internet Explorer

Design og funktionalitet på siden vil være svækket grundet dette.
Hent en mere kompatibel browser nedenfor for at undgå dette

Hent din nye browser

Handels- og leveringsbetingelser

 1. Anvendelsesområde

  1.1. Disse betingelser finder anvendelse ved aftale om privatleasing af biler indgået mellem ”FIRST LEASE”, ejet af First Lease A/S, og Leasingtager i henhold til Privatleasingaftalen. Privatleasingaftalen og nærværende generelle leasingvilkår udgør samlet ”Leasingaftalen”.
 2. Ejendomsret
  2.1. Bilen er ejet af
  – Hvis bilen er ny: Danske Leasing A/S, Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød, 45 94 89 00, nordania@nordania.dk, (”Ejeren”)
  – Hvis bilen er brugt: Krone Kapital III A/S, Grønnegade 17H 7900 Nykøbing M, 96 70 34 00, info@kronekapital.dk, (”Ejeren”).

  2.2. FIRST LEASE har leaset bilen af Ejeren, der har fået oplyst, at en subleasingaftale er eller vil blive indgået.

  2.3. Ved registrering af bilen i Centralregisteret for Motorkøretøjer angives Ejeren som ejer, FIRST LEASE som bruger 1 og Leasingtager som bruger 2.

  2.4. Ejeren er berettiget til at kræve, at bilen mærkes med angivelse af Ejerens ejerskab.

  2.5. FIRST LEASE skal herved oplyse, at FIRST LEASEs rettigheder i henhold til Leasingaftale er tiltransporteret Ejeren, hvorfor betaling med frigørende virkning alene kan ske til Ejeren. Ejeren har dog indtil videre bemyndiget FIRST LEASE til at modtage ydelser m.v. Ejeren kan til enhver tid ophæve denne fuldmagt ved meddelelse til Leasingtager. Ved indgåelse af Leasingaftalen har Leasingtager med sin underskrift accepteret, at Ejeren har fået tiltransporteret sikkerhed i samtlige transaktioner i henhold til nærværende aftale.

  2.6. Ovenstående transport af rettigheder medfører, at Ejeren, i tilfælde af ophør af leasingaftalen mellem Ejeren og FIRST LEASE har indtrædelsesret i nærværende aftale. Ejeren er i kraft heraf også berettiget til at ophæve nærværende Leasingaftale med Leasingtager i henhold til Leasingaftalens bestemmelser herom.

  2.7. Udstyr, der efter skriftlig aftale med FIRST LEASE indføjes i eller erstatter dele af bilen, omfattes, medmindre andet aftales skriftligt, af FIRST LEASEs ejendomsret.

  2.8. Såfremt Leasingtager uden skriftlig tilladelse har foretaget indføjelser / installeret udstyr i bilen eller erstattet dele af bilen, bevarer Leasingtager ejendomsretten til sådant udstyr / dele, såfremt Leasingtager for egen regning retablerer bilen til originalt udseende og med originalt udstyr. I modsat fald er FIRST LEASE berettiget til at overtage ejendomsretten til sådant udstyr / dele eller kræve udstyret / delene fjernet og retablering gennemført for Leasingtagers regning.

  2.9. FIRST LEASE har til enhver tid ret til at besigtige bilen med 7 dages varsel på et af FIRST LEASE angivet sted.

Betingelser for brug
3.1. Der gælder følgende betingelser for Leasingtagers brug af bilen:

 • Leasingtager er ikke berettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde retteligt disponere over bilen.
 • Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af bilen, må ikke fjernes.
 • Bilen må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand, bortset fra medlemmer af Leasingtagers husstand samt udeboende børn, stedbørn og svigerbørn, der lejlighedsvis er berettiget til at bruge bilen. Leasingtager har i alle tilfælde det fulde ansvar for bilen.
 • Bilen må ikke anvendes til erhvervsmæssig kørsel, banekørsel, racerløb eller lignende.
 • Bilen må ikke permanent anvendes uden for Danmarks grænser.
 • Leasingtager accepterer, at bilen har en GPS-enhed installeret til sporing af bilen i tilfælde af dens bortkomst.
 • Bilen må ikke ændres, omdannes eller udskiftes.
 • Føreren af bilen skal have gyldigt dansk førerbevis og være fyldt 21 år.
 • Dyr må alene transporteres i bilens bagagerum.
 • Der må ikke ryges i bilen.
 • Bilen må ikke benyttes til kørsel, når føreren er under påvirkning af alkohol (mere end 0 promille), narkotiske stoffer eller andre former for sløvende midler.
 • Leasingtager er ansvarlig for, at bilen påfyldes korrekt brændstof.
 • Leasingtager skal nøje overholde gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra bilproducenten, FIRST LEASE og Ejeren.
 • Leasingtager må ikke selv foretage reparationer eller service på bilen. Såfremt der er behov for reparationer eller service, herunder hvis en service- eller advarselslampe begynder at lyse i bilen, skal Leasingtager kontakte FIRST LEASE straks. Leasingtager skal til enhver tid følge FIRST LEASEs anvisninger i den forbindelse.
 1. Betaling af leasingydelsen og andre omkostninger
  4.1. Som vederlag for brugen af bilen betaler Leasingtager en leasingydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af Privatleasingaftalen. Desuden betaler Leasingtager de omkostninger, der ligeledes fremgår af Privatleasingaftalen. Leasingydelsen er inklusiv moms, skatter, grøn ejerafgift og registreringsafgift til staten, service og forsikring.

  4.2. Leasingaftalen træder i kraft på den aftalte leveringsdag, og det er dermed også fra denne dato, at leasingperioden og bindingsperioden beregnes.

  4.3. FIRST LEASE forbeholder sig retten til med 2 måneders varsel med effekt for måneden efter varslets udløb at regulere den aftalte leasingydelse i tilfælde af ændringer i afgiftsniveauet fra statens side. Såfremt den månedlige leasingydelse derved stiger med mere end 10 % i forhold til det oprindeligt aftalte niveau, er Leasingtager i bindingsperioden berettiget til at opsige Leasingaftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, dog tidligst udgangen af måneden forinden reguleringen træder i kraft.

  4.4. Depositum udgør 2 måneders leasingydelse, medmindre andet er specificeret i Privatleasingaftalen. Beløbet trækkes på det oplyste kreditkort ved indgåelse af aftalen. Det samme gælder, såfremt Leasingtager skal betale yderligere depositum for overkørte kilometer i henhold til Privatleasingaftalens litra F. Depositum tilbagebetales til Leasingtager efter endt leasingperiode, såfremt bilen fremstår uden skader og overkørte kilometer og alle eventuelle udeståender er indbetalt til FIRST LEASE. Såfremt FIRST LEASE annullerer aftalen i henhold til pkt. 11.4 inden levering, men efter at depositum er indbetalt, vil dette naturligvis blive returneret til Leasingtager.

  4.5. Øvrige udgifter og omkostninger til FIRST LEASE, herunder pålagte bøde, parkeringsafgifter, erstatninger mv., opkræves sammen med den efterfølgende leasingydelse.

  4.6. Der kan alene benyttes internationale kreditkort såsom Mastercard. Leasingtager er til enhver tid forpligtet til at sørge for, at der er tilstrækkelig dækning på tilknyttede betalingskort, samt at dette er aktivt. Ved udskiftning af betalingskort, skal FIRST LEASE uopfordret underrettes om nye betalingskortoplysninger til anvendelse for kommende betalinger.

  4.7. Ved forsinket betaling af leasingydelsen, af eventuel erstatning eller af andre skyldige beløb i henhold til Leasingaftalen, herunder fordi der ikke er dækning på betalingskortet, er FIRST LEASE berettiget til at opkræve 2 % pr. påbegyndt måned i morarente og rykkergebyr i overensstemmelse med de almindelige regler herom.

Alle beløb er inkl. moms og er angivet i Danske Kroner (DKK).

5. Levering af bilen samt tilbagelevering

5.1. Ved levering af bilen til Leasingtager skal Leasingtager inden rimelig tid foretage en gennemgang af bilen og ved konstatering af synlige fejl eller mangler reklamere skriftligt inden rimelig tid over for FIRST LEASE. Leasingtager opfordres til at fotodokumentere enhver fejl, mangel, urenhed og øvrige forhold, som kan have relevans i forbindelse med tilbagelevering af bilen.

5.2. Ved leasingperiodens udløb eller ved ophør af Leasingaftalen, skal Leasingtager tilbagelevere bilen på et af FIRST LEASE angivet sted inden for Danmarks grænser, dog maksimalt indenfor en radius af 100 km fra det sted, hvor Leasingtager har afhentet bilen.

5.3. Såfremt Leasingaftalen ophører på en lør-, søn- eller helligdag, er sidste rettidige tilbagelevering den efterfølgende hverdag.

5.4. Hverken tilbagelevering før Leasingaftalens ophør eller efter Leasingaftalens ophør i overensstemmelse med pkt. 5.3, vil medføre forholdsmæssig regulering af den allerede betalte leasingydelse.

5.5. Ved tilbagelevering efter tidspunktet angivet i pkt. 5.3, accepterer Leasingtager, at FIRST LEASE er berettiget til at opkræve en af FIRST LEASE beregnet forholdsmæssig leasingydelse samt andre omkostninger, herunder FIRST LEASEs forøgede udgifter til registreringsafgift, der kan henføres til, at bilen blev afleveret for sent. Betaling af denne forholdsmæssige leasingydelse berettiger ikke Leasingtager til at disponere over bilen efter leasingperiodens udløb.

5.6. Bilen skal tilbageleveres i pæn, ordentlig, rengjort og nyvasket stand og i samme stand, som Leasingtager modtog den i. Bilen skal desuden være tømt for Leasingtagers ejendele. Sammen med bilen tilbageleveres desuden alle effekter, der hører til bilen, herunder nøgler, servicebog m.v.

5.7. Leasingtager skal senest 3 dage inden tilbagelevering bestille tid til aflevering via https://www.bilsalgbooking.dk/dk/static/company/5. I den forbindelse skal Leasingtager vælge mellem ”Bilinspektion med rapport gennemgang ”eller ”Drop-off til senere inspektion”. Ved førstnævnte kan Leasingtager se på, mens bilen gennemgås, og efterfølgende kvittere for rapporten. Ved ”Drop off” frasiges muligheden for at være med ved gennemgangen, da bilen vil blive gennemgået på et vilkårligt tidspunkt. Virker linket ikke, skal Leasingtager kontakte FIRST LEASE via oplysningerne i pkt. 14.1.

5.8. Såfremt der ved gennemgangen af bilen konstateres skader og forhold, der ikke kan karakteriseres som almindeligt slid og ælde, for eksempel manglende rengøring, vil udgifterne til udbedring af disse blive opgjort og opkrævet hos Leasingtager idet omfang, de ikke dækkes af forsikringen, jf. pkt. 7.

5.9. Såfremt FIRST LEASE efter tilbagelevering af bilen modtager opkrævninger vedrørende Leasingtagers brug af bilen, er FIRST LEASE berettiget til at opkræve disse hos Leasingtager.

5.10. Såfremt det maksimalt tilladte antal kilometer er overskredet, betaler Leasingtager det herfor aftalte beløb pr. km til FIRST LEASE.

 1. Oplysningspligt
  6.1. Leasingtager skal ved ændring af følgende straks underrette FIRST LEASE skriftligt herom
 1. Navneændring
 2. Bopælsændring
 3. Betalingskortoplysninger
 1. Forsikring
  7.1. FIRST LEASE er ansvarlig for at bilen er forsikret i henhold til Privatleasingaftalens litra E.

  7.2. Leasingtager bekræfter at have modtaget og læst de på aftaletidspunktet gældende forsikringsvilkår, og accepterer at overholde disse. FIRST LEASE tager forbehold for enhver ændring af forsikringsbetingelserne og -policen foretaget af forsikringsselskabet, og Leasingtager accepterer enhver sådan ændring.

  7.3. Leasingtager skal straks anmelde enhver skade, der opstår, til FIRST LEASE, og skaffe navne og adresser på alle involverede parter og eventuelt vidner samt registreringsnumre på eventuelt involverede biler. Såfremt der er tale om personskade, skal Leasingtager desuden underrette Politiet. Leasingtager må ikke anerkende ansvar eller skyld i en sådan skadessituation. I så fald indestår Leasingtager for ethvert krav, som FIRST LEASE måtte blive mødt med som følge heraf.

  7.4. Leasingtager er forpligtet at udfylde skadesanmeldelse og på anden vis bistå og samarbejde med FIRST LEASE i forbindelse med behandling af en forsikringssag.
 2. FIRST LEASEs ansvar
  8.1. I tilfælde af fejl eller mangler ved bilen, er FIRST LEASE alene forpligtet til efter eget valg at afhjælpe disse eller stille en tilsvarende bil til rådighed.

  8.2. FIRST LEASE er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for tab, der skyldes afsavn af bilen, fejl eller mangler ved bilen eller indirekte tab.

  8.3. Vedrørende produktansvar påtager FIRST LEASE sig ikke yderligere forpligtelser over for Leasingtager, end hvad der følger af ufravigelig lovgivning.
 3. Leasingtagers ansvar
  9.1. Konstaterer Leasingtager i løbet af leasingperioden, at bilen ikke er i overensstemmelse med det aftalte eller at der opstår fejl på bilen, skal Leasingtager reklamere over for FIRST LEASE straks efter, at Leasingtager opdager dette.

  9.2. Hvis bilen ødelægges, forringes, beskadiges eller bortkommer - uanset årsag - skal leasingtager straks underrette FIRST LEASE herom.

  9.3. Leasingtager hæfter for tab, udgifter, omkostninger og et hvert krav, som FIRST LEASE måtte lide, skulle betale eller blive mødt med, som følge af de i pkt. 9.2 angivne omstændigheder, medmindre disse beløb måtte være dækket af forsikringen nævnt i pkt. 7. Dette betyder blandt andet, at bilens bortkomst eller ødelæggelse ikke fritager Leasingtager fra at betale leasingydelse indtil aftalens ophør.

  9.4. Leasingtager er ansvarlig for, at private og offentlige forskrifter overholdes, herunder hastighedsgrænser, færdselsregler, parkeringsregler/-aftaler mv. De til enhver tid pålagte afgifter, bøder, herunder fart- og parkeringsbøder, bidrag og gebyrer, privat benyttelsesafgift, parkeringsgebyrer m.v., betales af Leasingtager. Dette gælder tillige i tilfælde omfattet af pkt. 10.

  9.5. Leasingtager er forpligtet til at betale fuld erstatning for et hvert tab, som FIRST LEASE måtte lide, herunder – men ikke begrænset til – tab af avance og anden mistet omsætning, eller tab som følge af yderligere afgifter, afgiftsmæssige fordele der fortabes, bonusser der ikke opnås og lignende, såfremt Leasingtager misligholder bilen, vilkårene i forsikringen, Leasingaftalen, loven eller uberettiget hæver eller opsiger denne.

  9.6. Leasingtager skal desuden friholde FIRST LEASE for et ethvert ansvar eller krav, som FIRST LEASE måtte blive mødt med fra offentlige eller fra private på grund af Leasingtagers brug af bilen. Det samme gælder for FIRST LEASEs omkostninger til at forsvare sig i sådanne sager.
 4. Misligholdelse
  10.1. FIRST LEASE kan uden varsel hæve Leasingaftalen og tilbagetage køretøjet, såfremt Leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge Leasingaftalen, herunder – men ikke begrænset til – at:

  10.1.1. Leasingtager undlader trods påkrav med 8 dages frist at betale forfaldne leasingydelser eller andre skyldige beløb, herunder også beløb der ikke opkræves af FIRST LEASE, men hvor FIRST LEASE hæfter for Leasingtagers eventuelt manglende betaling af blandt andet fartbøder, parkeringsafgifter m.m.

  10.1.2. Leasingtager standser sine betalinger og ikke inden 8 dage efter at have modtaget opfordringen hertil med stiller fornøden sikkerhed for Leasingaftalens opfyldelse;

  10.1.3. Leasingtager forsømmer at vedligeholde bilen;

  10.1.4. Leasingtager nægter FIRST LEASE adgang til at besigtige bilen;

  10.1.5. Leasingtager anvender bilen i strid med Leasingaftalen, herunder pkt. 3, de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug af bilen, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser;

  10.1.6. Leasingtager undlader at stille depositum eller yderligere depositum ved overkørte kilometer;

  10.1.7. Leasingtager har afgivet urigtige oplysninger, der har været af betydning for, hvorvidt Leasingaftalen ville have været indgået.
 5. Opsigelse og ophævelse
  11.1. Leasingtager kan opsige Leasingaftalen med 14 dages varsel til ophør dagen inden næstkommende leasingydelse forfalder. Leasingaftalen kan dog tidligst ophøre ved udgangen af den aftalte bindingsperiode. Uanset bindingsperiode kan Leasingaftalen dog altid opsiges i henhold til pkt. 4.3 om regulering af leasingydelsen.

  11.2. Leasingaftalen er fra FIRST LEASEs side uopsigelig i den aftalte leasingperiode, bortset fra tilfælde af misligholdelse, jf. pkt. 10.

  11.3. I tilfælde af Leasingtagers død er dødsboet berettiget til at udpege en arving, der ønsker at overtage rettigheder og forpligtelser i henhold til Leasingaftalen. FIRST LEASE vil acceptere dette, såfremt den pågældende kan kreditgodkendes og i øvrigt ville være blevet accepteret som Leasingtager til den pågældende bil. I modsat fald behandles dødsfaldet som en opsigelse fra Leasingtagers side. Eventuel bindingsperiode er således stadig gældende.

  11.4. FIRST LEASE forbeholder sig retten til, til enhver tid frem til leveringsdato at hæve Leasingaftalen såfremt FIRST LEASE finder, at Leasingaftalen er indgået på baggrund af urigtige oplysninger og/eller forhold, som ikke var FIRST LEASE bekendt på tidspunktet for indgåelsen. Såfremt Leasingaftalen annulleres, vil Leasingtager få returneret det fulde beløb, der måtte være indbetalt ved indgåelse af aftalen på hjemmesiden.
 6. Fortrydelsesret
  12.1. Fortrydelses- og returretten på 14 dage gælder ikke for Leasingaftalen jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.

  12.2. Aftalen kan som udgangspunkt ikke annulleres af Leasingtager, når først betaling og underskrivelse er fuldført på hjemmesiden. Det vil dog altid være en individuel vurdering fra sag til sag, hvorvidt en aftale kan annulleres.
 7. Øvrige vilkår
  13.1. FIRST LEASE gør opmærksom på, at FIRST LEASE i nogle tilfælde får eller yder provision eller andet vederlag, når FIRST LEASE køber eller formidler en samarbejdspartners produkter.

  13.2. FIRST LEASE er berettiget til uden forudgående meddelelse til Leasingtager at modregne med ethvert forfaldent eller uforfaldent tilgodehavende hos Leasingtager i ethvert tilgodehavende, som Leasingtager måtte have eller få hos FIRST LEASE eller FIRST LEASEs koncernforbundne selskaber.

  13.3. FIRST LEASE har til enhver tid ret til helt eller delvis at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Leasingaftalen og/eller den leasede bil.

  13.4. Leasingtager accepterer, at Leasingaftalen og andre dokumenter modtages på den af Leasingtager oplyste e-mailadresse.
 8. Klager og tvister
  14.1. Klager over FIRST LEASE skal rettes skriftligt direkte til FIRST LEASE, CVR: 26372089, Smedeland 22, 2600 Glostrup, 70 60 60 79, kundeservice@firstlease.dk.

  14.2. Herudover henvises til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Website: www.forbrug.dk eller www.naevneneshus.dk.

  14.3. Enhver tvist skal afgøres i Danmark efter dansk ret.
icon-plus icon-minus 9BED52A2-9A4C-4B83-BF71-2C868A9ECFD5 Created with sketchtool.